Yönetim Mevzuat Tüzük İletişim   20.01.2018

AK Enerji
AKÖZ Grubu
BAYINDIR Holding
BEREKET ENERJİ
BİLGİN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG
BOREAS ENERJİ
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim A.Ş.
ÇALDERE
ÇİMTAŞ ÇELİK İMALAT MONTAJ ve TESİS A.Ş.
Das Mühendislik ve Enerji Yatırımları A.Ş.
ENİMEKS
Epuron GmbH
ERKO Şirketler Grubu
GALKON
GÜNGÖR ELEKTRİK
GÜRİŞ İnşaat ve Mühendislik A.Ş.
HAREKET Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.
HEXAGON Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.
HİDRO DİZAYN
KARESİ ENERJİ A.Ş.
LNG Process A.Ş.
MASTER DANIŞMANLIK MÜMESSİLLİK VE TİCARET  A.Ş.
OZG Enerji İnşat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.
PERFECT WIND
RES ANATOLIA
SANKO ENERJİ
SOYAK Holding
TÜRKERLER İnşaat
USLUEL A.Ş.
Vestas Türkiye
YENİGÜN İnşaat
YILDIRIM GRUP
ZORLU Holding
© 2005 RESSİAD
 
Tüzük
TÜZÜK
Sayı:18331
RÜZGAR ENERJİSİ VE SU SANTRALLARI İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (RESSİAD)
TÜZÜK
Madde 1- “Rüzgar Enerjisi ve Su Santralları İş Adamları Derneği” (RESSİAD) adıyla tüzel kişiliğe sahip bir dernek kurulmuş olup, merkezi Ankara’dadır, şubesi yoktur.
DERNEĞİN AMACI
Madde 2- RESSİAD’ın amacı, rüzgar enerjisinden ve su enerjisinden (deniz enerjileri dahil her türlü hidrolik enerjiden) elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı, bunlarla ilgili çevrim sistemleri ve çeşitli rüzgar ve su türbinleri ile yardımcı donanımlarının üretimi, santralların kurulması ve işletilmesi alanlarında çalışan özel sektör kuruluşlarını bir çatı altında toplayarak, üyelerinin birbirleriyle yerli ve yabancı ticari, bilimsel, teknik, mesleki kuruluşlar ve kamu kuruluşları ile ilişkilerini ve işbirliğini daha düzenli, dengeli ve disiplinli bir biçimde sürdürmek, ülkemizde rüzgar ve su enerjilerinden elektrik üretimi sorunlarına ulusal ve uluslararası çözümler, kalıcı politikalar üretilmesini sağlamak, rüzgar ve su enerjilerinden elektrik üretimi ve satışını güvenilir, çevre ile uyumlu, kamu yararına uygun biçimde gerçekleştirmek için çalışmalar yapmaktır.
DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI
Madde 3- Dernek amacını gerçekleştirmek için;
a)   Rüzgar ve su enerjileri alanında çalışmalar yapan kuruluşlar, üniversiteler, meslek odaları, sendikalar, dernekler ve kişilerle iletişim kurarak çalışma sonuçlarını değerlendirir, yorumlar ve ülke yararına sonuçlar elde etmek üzere tüm üyelerine ve ilgili mercilere iletir.
b)   Rüzgar ve su enerjilerinden yararlanmanın ve elektrik üretiminin gelişmesi, üretilecek elektriğin iletimi, dağıtımı, verimlilik esaslarına göre ekonomik değerlendirilmesi, çevresel ve sosyal etkileri, bu dala ilişkin sanayinin gelişmesi ile ilgili teknik, ekonomik, sosyal ve hukuksal konularla ilgili araştırmalar yapar ve/veya yaptırır.
c)  Yukarıdaki (b) bölümünde belirtilen konularla ilgili toplantılar, sempozyumlar, kongreler, seminerler, sergiler, değişik etkinlikler fuarlar düzenler, kamuoyu araştırmaları yapar, sonuçlarını değerlendirir, doğrudan veya medya kanalları ile yayımlayarak üyelerinin ve toplumun bilgilenmesini ve bilinçlenmesini sağlar.
d)   Uzun vadeli planlarda, yasal, kurumsal düzenlemelerde öngörülen kamu-özel sektör organizasyonları ile sürekli ilişki içinde bulunarak çalışmalarına katkı sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek üyelerine duyurur.
e)   Üyelerinin ve rüzgar ve su enerjilerine ilişkin elektrik sektörünün sorunlarını ve darboğazlarını dinamik bir yaklaşımla saptar, diğer sektörlerle, ilgili kamu ve özel kuruluşları ile uyum içinde sorunları çözmek için çalışmalar yapar ve/veya yaptırır.
f)   Rüzgar ve su enerjilerine ilişkin elektrik sektörü ile ilgili yasal düzenlemeleri, Bakanlar Kurulu, Bakanlıklar ve kamu kuruluşları tarafından çıkarılan tüzük, yönetmelik ve genelgeleri inceler, değerlendirir, uygulamada üyelerinin karşılaştıkları sorunları da dikkate alarak sektörün çalışmasına, gelişmesine engel olan kuralların değiştirilmesi için ilgililer katında girişimde bulunur, görüş bildirir.
g)      Rüzgar ve su enerjilerine ilişkin elektrik sektörü ve çalışma konuları ile ilgili bir yasal düzenleme yapılırken RESSİAD’ın görüşünün alınması için ilgililerle ilişki kurar, gerekli hazırlık toplantılarına katılır, uygulamada sorun çıkarmayacak bir düzenlemenin oluşumuna katkıda bulunur.
h)   Amacı kapsamında teknolojik gelişmeler ile ilgili her türlü politik gelişmeleri izleyerek, bunların sektöre olası etkileri ve izlenmesi gereken politikalarla ilgili çalışmaları yapar, üyelerine bilgi verir, ilgili makamlara önerilerde bulunur.
i)    Ulusal ve uluslararası araştırma kurumlarının çalışma ve yayınlarını izleyerek elde ettiği bulguları üyelerine aktarır.
Çağdaş teknolojik gelişmeler sağlamak amacıyla araştırmalar yaptırır. Tanınmış araştırma kurumlarının yayınları ile zaman içindeki değişiklik ve gelişmeleri izleyerek sektörün uzun vadeli hedefleri üzerinde çalışır ve bu konu ile ilgili görüşlerini ilgili kurum ve kuruluşlara iletir.
j)    Rüzgardan ve sudan elektrik üretimi, bunun iletimi ve dağıtımı alanlarında faaliyette bulunan özel    sektör mensubu tüm sanayici ve iş adamlarının RESSİAD çatısı altında toplanmalarını sağlamak, üye tabanını genişleterek güçlenmek için çalışmalarda bulunur.
k)    Yukarıda belirtilen çalışmaları yapacak biçimde kadro oluşturur, taşınmaz alır veya kiralar, bürosunu yeterli nitelik ve sayıda eleman ve ekipmanla donatır,  gerektiğinde dışardan danışmanlık, tanıtım, halkla ilişkiler, araştırma gibi her konuda hizmet ve her türlü servisi alır.
KURUCULAR
Madde 4- Derneğin kurucu üyelerinin Adı, Soyadı, meslek ve sanatları, ikametgah adresleri ve uyrukları Madde 27’de belirtilmiştir.
 
ÜYELİK
Madde 5- Rüzgar ve su enerjilerinden elektrik üretimi, bunun iletimi ve dağıtımı, santralların projelendirilmesi, kurulması ve işletilmesi, santral ekipmanlarının üretimi, dışalımı, dışsatımı ve her türlü ticareti, rüzgar ve su enerjilerine ilişkin-elektrik sanayi ile ilgili faaliyet ve/veya girişimde bulunan ya da tüzüğünde bu gibi konularla uğraşacağı belirtilen özel sektör kuruluşlarının, kuruluşu temsile yetkili kişilerin veya kuruluş yönetimince RESSİAD’a üye olma yetkisi tanınan elemanları, derneğe üye olabilir. Derneğe üye olacak kişilerin 5253 Sayılı Dernekler Yasası’ndaki koşullara sahip olması gerekir. İsteklilerin durumu Yönetim Kurulu tarafından incelenir, başvuru gününden başlayarak 30 gün içinde üyeliğin reddi veya kabulü karara bağlanır ve sonuç yazılı olarak ilgilisine bildirilir.
ÜYELİKTEN AYRILMA
Madde 6- Üyeler, diledikleri zaman Dernek üyeliğinden ayrılabilir, ayrılmayı yazı ile Yönetim Kurulu’na bildirmeleri yeterlidir. Böylece, üye kayıtları defterden silinir. Ancak, birikmiş borçları varsa bunun ödenmesi zorunludur.
ÜYELİĞE SON VERME
Madde 7- Aşağıda belirtilen durumlarda üyenin dernek ile olan ilişiğine Yönetim Kurulu’nun oy çokluğu ile alacağı kararla son verilir:
a)      Dernek Tüzüğüne ve çalışmalarına uymayanlar
b)      Ödenti borçlarını yazılı uyarıya rağmen 90 gün içinde ödemeyenler
c)      Üye olma hakkını yasal nedenlerle yitirenler
Bu tüzüğün ilgili maddesindeki üyelik koşullarını yitirenleri, üyelikten ayrılanların, veya üyelikten çıkarılanların Yönetim Kurulu kararı ile tekrar kayıtları yapılabilir. Ancak, bunun için varsa birikmiş eski aidat borçlarını tam olarak ödemeleri koşuldur.
Vefat eden üyeler dışında, üyelikten çıkarılanlardan borçları gerekli yollar izlenerek alınır.
ONUR ÜYELİĞİ
Madde 8- Rüzgar ve/veya su enerjilerinden elektrik elde olunması ve bu enerjinin değerlendirilmesine ve sektörün sorunlarının çözümüne büyük katkıda bulunan, sektörün gelişmesine önderlik ve yardımcı olan, RESSİAD’a büyük emeği geçenlere Yönetim Kurulu oy çokluğu ile Onur Üyeliği verilebilir.
 
 
DERNEĞİN ORGANLARI
Madde 9- Dernek aşağıda belirtilen organlardan oluşur:
a)      Genel Kurul,
b)      Yönetim Kurulu,
c)      Denetleme Kurulu,
d)      Yüksek Danışma Kurulu
GENEL KURUL
Madde 10- Genel Kurul Dernek üyelerinden oluşur ve RESSİAD’ın en büyük ve en etkili karar organıdır.
Her üç yılda bir, Aralık ayı içinde Ankara’da önceden ilan edilen ve üyelere tebliğ edilen yerde olağan olarak toplanır.
Yönetim veya Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü durumlarda veya Dernek üyelerinden (Onur üyeleri dışında) beşte birinin yazılı isteği üzerine, olağanüstü olarak toplanır.
Genel Kurulu toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.
Denetleme Kurulu’nun işlemi veya üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine Sulh Hukuk Hakimi üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
ÇAĞRI USULÜ
Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılacak üyeler en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi yerel bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek sureti ile toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel Kurul toplantısı birden fazla ertelenemez.
TOPLANTI YERİ
Genel Kurul toplantıları, Dernek Merkezinin bulunduğu Ankara’dan başka bir yerde yapılamaz.
TOPLANTININ YAPILIŞ YÖNTEMİ
Dernek Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.
Genel Kurul’a katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak, toplantı yerine girerler.
Her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır, üye oyunu ancak kendisi kullanır.
Genel Kurul, Dernek Tüzüğü’ne göre Yönetim Kurulunca düzenlenmiş listedeki üyelerin yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz ancak bu ikinci toplantıya katılacak üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Toplantı için yukarıda belirtilen yeterli sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla saptanır ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere üyeler arasından bir Başkan, yeteri kadar Başkanvekili ve yazman seçilir.
Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Yazman toplantı tutanağını düzenlerler ve Başkan ile birlikte imzalar.
Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’na verilir. Genel Kurul toplantısında yalnız, gündemde ye alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan ve oy verme hakkı olan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konular gündeme eklenir.
 
 
 
GENEL KURUL’UN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 11- Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri;
                  Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.
a) Dernek organlarının seçilmesi
b) Dernek Tüzüğü’nün değiştirilmesi,
c) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması,
d) Hükümetin izni alınmak koşuluyla RESSİAD’ın aynı amaca yönelik Ulusal     Kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 
e) Yine Hükümetin oluruyla Derneğin Uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki kuruluşlara üye olarak katılması yahut ayrılması hususunda gerekli yasal işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
f)   Derneğin feshedilmesi,
g) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
h) Tüzükte ve ilgili düzenlemelerde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
i)   Yönetmelikler çıkarıp yürürlüğe koymak.
YÖNETİM KURULU
Madde 12- Yönetim Kurulu için, Genel Kurulca üyeler arasından üç yıl için gizli oyla beş asil ve beş yedek  üye şeklinde üye seçilir.
Yönetim Kurulu üyeleri aralarından bir Başkan, bir Genel Sekreter ve bir Sayman Üye seçerler. Genel Sekreter, Başkanın yokluğunda Başkanlık görevini yürütür.
Yönetim Kurulu Üyelerinin birinin üyelikten ayrılması durumunda oy sırasına göre başta olan yedek üye Yönetim Kurulu’na katılır.
Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üye, Yönetim Kurulu kararı ile ayrılmış sayılabilir. Yedek üye, yerini aldığı üyenin süresini tamamlar.
 
YÖNETİM KURULU, BAŞKAN, GENEL SEKRETER ve SAYMAN ÜYE’NİN GÖREV VE YETKİLERİ:
YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 13- Yönetim Kurulu yılda en az altı kez Başkan veya Genel Sekreterin Çağrısı ve üyelerin çoğunluğu ile toplanır ve aşağıda belirtilen maddelerle ilgili olarak gündeminde yer alan hususları karara bağlar:
a)      Derneği temsil etmek ve bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına ihtiyaç duyulan konularda yetki vermek, resmi mercilerce istenecek temsilciyi tayin etmek ve görevlendirmek,
b)      Yönetim Kurulu Başkanı’nın sorumluluğu altında Dernek çalışmalarını yürütmek,
c)      Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait yıllık bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,
d)      Türk Vatandaşı olmayanların Dernek üyeliğine kabulü durumunda bunların on üç gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,
e)      Dernek Tüzüğü’nün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak, gerektiğinde Genel Kurul Olağan veya Olağanüstü Toplantıya çağırmak Dernek memur ve hizmetlilerini tayin etmek, terfi ettirmek, cezalandırmak ve hizmet sözleşmelerini feshetmek,
f)       Bütçe giderlerini karşılamak, o yıl beklenen bağış miktarlarını saptamak,
g)     Programlanan etkinlikleri gerçekleştirmek için organizasyon yapısı çerçevesinde; üyeleri arasından veya dışardan organizasyon ve çalışma grupları, komiteler ve komisyonlar oluşturmak ve bunların çalışma koşullarını belirlemek, yönergeler çıkarmak.
h)      Genel Kurul Kararlarını uygulamak,
i)        Gerektiğinde üyelere yazılı uyarıda bulunmak; kararlara uymayanları Genel Kurul’a sevk etmek,
j)        Üyeliği önerilenlerin kabul ve reddi hakkında karar vermek,
k)      Enerji, rüzgar ve su enerjileri ile elektrik konusunda çalışan ve RESSİAD yönünden çalışmaları önemli olan ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve çalışma gruplarına üye ve periyodiklere abone olmak, bu konuda gereken ödemeleri yapmak.
 
 
BAŞKANIN GÖREVLERİ
Derneği Yönetim Kurulu adına temsil etmek ve çalışmalarını yürütmek, Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırmak, toplantı günlerini ve gündemi belirlemek, toplantıları yönetmek, Genel Kurul toplantısını açmak ve yoklama yapmakla yetkilidir.
GENEL SEKRETERİN GÖREVLERİ
Dernek işlerinin yürütülmesini koordine etmek, Başkanın verdiği yetkiyle yazışmaları imzalamak, Başkanın yokluğunda Başkanın görevini yapmak, muhasebe fişlerini Sayman Üye ile birlikte imzalamak, Yönetim Kurulu toplantısı gün ve gündeminin tespitinde Başkana yardımcı olmak. Genel Kurul’a sunulacak çalışma dönemi içindeki çalışma raporunu ve gündemini hazırlamak.
SAYMAN ÜYENİN GÖREVLERİ
Sayman Üye; Derneğin gelir-gider hesaplarının ve bunlarla ilgili defter ve belgelerin yasa ve tüzüğe uygun olarak yürütülmesini koordine etmek, Dernek gelirlerine ait alındı belgelerini ve aylık mizanları ve raporları imzalamak, ayrıca Genel Sekreterle birlikte muhasebe fişlerini kontrol ederek imzalamak, çalışma dönemi içindeki gelir-gider bütçesini ve gelecek dönemin bütçesini hazırlamak.
DENETLEME KURULU
Madde 14- Denetleme Kurulu, Dernek’in üyeleri arasında üç yıl için üç asil ve üç yedek üyeden oluşmak üzere gizli oyla Genel Kurul’ca seçilir.
Denetleme Kurulu Üyeleri ilk toplantılarında bir Başkan seçerler. Bu kurul, Yönetim Kurulu kararlarını ve Derneğin çalışmalarını altı ayı geçmeyen aralıklarla denetlerler ve denetleme sonuçlarını bir raporla Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.
Madde 15- Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerine görevleri nedeniyle herhangi bir ödeme yapılmaz. Büro işleri, Yönetim Kurulu’nun gözetimi altında yeteri kadar memur tarafından ifa olunur. Memurların işe alınmasına, işine son verilmesine ve her türlü özlük hakları ile ilgili işlemlere, ödenecek ücretin saptanmasına Yönetim Kurulu yetkilidir.
YÜKSEK DANIŞMA KURULU
Madde 16- Danışma Kurulu; Türk Enerji Bilim Dalında ve Sanayiinde, özellikle rüzgar ve su enerjileri alanında ve bunlara ilişkin sanayide geniş bilgi ve deneyimleri ile tanınmış Dernek Üyeleri, Onur Üyeleri, özel sektörde ve kamu kesiminde Genel Müdür düzeyinde görev yapmış, akademik kesimde Profesörlüğe yükselmiş kişiler arasından, Genel Kurulca üç yıl için seçilen yedi üyeden oluşur. Danışma Kurulunun yedek üyesi yoktur. Süresi bitenler yeniden seçilebilir.
Danışma Kurulu, ilk toplantısında, kendisine bir Başkan ve bir Başkan yardımcısı seçer. Danışma Kurulu, Kurul Başkanı’nın çağrısı ile yılda en az iki defa toplanır. Danışma kurulu gerektiğinde Yönetim Kurulu ile birlikte toplantı yapar.
Danışma Kurulu Kararları düşünce ve görüş katkısı niteliğinde Yönetim Kurulunu bağlamaz.
Danışma Kurulu toplantılarına gündemin özelliğine göre diğer mesleki kuruluşlar, Dernek ve Vakıflar, kamu kuruluşları yöneticileri,Üniversite Öğretim üyeleri görüş bildirmek üzere çağrılabilirler.
YÜKSEK DANIŞMA KURULU’NUN GÖREVLERİ
Madde 17-  Danışma Kurulu’nun görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a)      Enerji ve rüzgar-su-elektrik sektörü ile ilgili konuların genel durumu ve sorunlarını gözden geçirmek ve uzun vadeli tedbirler ile ilgili olarak yol göstermek.
b)      Dernek amaçlarına ulaşabilmek amacı ile hazırlanacak stratejileri değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak.
ORGANLARA  SEÇİLENLERİN  İLGİLİ  MAKAMA  BİLDİRİLMESİ
Madde 18- Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından; Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları Dernek Merkezi’nin bulunduğu yerin en üst mülki amirliğine yazı ile bildirilir.
DERNEĞİN GELİRLERİ
Madde 19- Derneğin Gelirleri şunlardır;
a)      Giriş ödentisi                    : 1000 Euro
b)      Yıllık Üye Ödentisi   :   500 (Beşyüz)-YTL
c)      Dernek tarafından yapılan Yayınlar, Kongre, Konferans, Sempozyum, Seminer, Açık Oturum, Panel, Sergi, Fuar (Tertiplenen Piyango, Balo, Eğlence, Temsil, Konser ve Spor Yarışması) gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler.
d)      Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler
e)      Yardım toplama konusunda yürürlükteki kurallara uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar
Giriş ve yıllık ödentilerin tutarlarını Genel Kurul saptar.
DERNEĞİN DEFTER ve EVRAKI
Madde 20- Derneğin aşağıda yazılı defterleri tutulur:
a)      Üye Kayıt Defteri: Dernekle üyelerinin kimlikleri, Derneğe katılma günleri ve ödentiler bu deftere yazılır.
b)      Karar Defteri: Yönetim Kurulu’nun kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararlar Başkan ve üyelerce imzalanır.
c)      Gelen ve Giden Evrak Defteri:  Gelen ve Giden Evrak tarihi ve numarası ile bu deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.
d)      Bilanço Esasına Göre Tutulan, Defteri Kebirli Yevmiye Defteri, Günlük Kasa Defteri ve Muavin Defteri: Dernek adına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterlerde gösterilir.
e)      Bütçe, Kesin Hesap ve Bilanço Defteri: Bütçe, kesin hesap ve bilançolar bu deftere işlenir.
f)       Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.
g)      Alındı Belgesi Kayıt Defteri:
Bu maddede sayılan defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur.
Muavin Defterin, Noter onayına gerek yoktur.
GELİR ve GİDERDE YÖNTEM
Madde 21- Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgeleri saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. Dernek gelirleri için alındı belgesi olarak Maliye Bakanlığınca bastırılan alındı belgesi kullanılır. Alındı belgesine ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. Maliye Bakanlığı’ndan alındı belgesi sağlanamazsa Derneğin özel olarak bastıracağı ve mahallin en büyük amiri tarafından liste halinde tutanağa bağlanarak onaylanan alındı belgeleri kullanılabilir.
Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri Dernek Yönetim Kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en üst yönetim yerine kaydettirilir.
DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
Madde 22- Derneğin iç denetimi, Dernek Tüzüğüne göre Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir.
 
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 23- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğunun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılma üye ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’dir.
FESİH ve TASFİYE
Madde 24- Fesih ve tasfiye aşağıdaki hükümlere göre yapılır:
a)    Dernek Genel Kurul’u her zaman, Derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için Genel Kurul’a katılma hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması koşuldur.
b)     Birinci toplantıda çoğunluk elde edilmezse ikinci defa toplanmak için bu tüzüğün 10. maddesine göre üyeler toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz,
c)    Derneğin fesih kararı Yönetim Kurulu tarafından 5 gün içinde en üst yönetim yerine yazı ile bildirilir,
d)    Derneğin feshi halinde mal varlığının tasfiyesi genel kurulun kararına bırakılır.
e)    Bu işlemlere fesih, infisah ve kapatılmanın kesinleştiği günden itibaren başlanır.
DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ
Madde 25- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu karalı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
Madde 26- Bu tüzükte açık kural bulunmayan durumlarda 5253 Sayılı Dernekler yasası ile Türk Medeni Yasası kuralları uygulanır.
Madde 27- Dernek, 5253 Sayılı Dernekler Yasası’nın 37. Maddesinde gösterilen yasak  çalışmalarda bulunamaz.
*Resmi onay sonrası yayınlandığı gazete: Sonsöz, Sayı 11118, 16 Şubat 2005
 
RESSİAD YÖNETİM KURULU
 
Ümit Tolga BİLGİN
Başkan
 
 
 
 
Kenan HAYFAVİ       Burhan UYANIK        Özgür USLUEL         Taşkın KIZILOK
 
 
 
 

Merkez
Kuleli Sokak No:87 Daire:2, 06700 G.O.P./ANKARA

Tel: +(90) 312 436 95 98 - Faks: +(90) 312 436 95 98

Elektronik posta: ressiad@ressiad.org.tr