Yönetim Mevzuat Tüzük İletişim   16.01.2018

AK Enerji
AKÖZ Grubu
BAYINDIR Holding
BEREKET ENERJİ
BİLGİN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG
BOREAS ENERJİ
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim A.Ş.
ÇALDERE
ÇİMTAŞ ÇELİK İMALAT MONTAJ ve TESİS A.Ş.
Das Mühendislik ve Enerji Yatırımları A.Ş.
ENİMEKS
Epuron GmbH
ERKO Şirketler Grubu
GALKON
GÜNGÖR ELEKTRİK
GÜRİŞ İnşaat ve Mühendislik A.Ş.
HAREKET Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.
HEXAGON Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.
HİDRO DİZAYN
KARESİ ENERJİ A.Ş.
LNG Process A.Ş.
MASTER DANIŞMANLIK MÜMESSİLLİK VE TİCARET  A.Ş.
OZG Enerji İnşat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.
PERFECT WIND
RES ANATOLIA
SANKO ENERJİ
SOYAK Holding
TÜRKERLER İnşaat
USLUEL A.Ş.
Vestas Türkiye
YENİGÜN İnşaat
YILDIRIM GRUP
ZORLU Holding
© 2005 RESSİAD
 
Haberler
ELEKTRİK PİYASASINDA ÜRETİM FAALİYETİNDE BULUNMAK ÜZERE SU KULLANIM HAKKI ANLAŞMASI İMZALANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 08/02/2007 tarih ve 26428 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 09.02.2007

YÖNETMELİK

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

ELEKTRİK PİYASASINDA ÜRETİM FAALİYETİNDE BULUNMAK

ÜZERE SU KULLANIM HAKKI ANLAŞMASI İMZALANMASINA

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 26/6/2003 tarihli ve 25150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 6 – Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi kapsamında yayımlanan DSİ ve EİE projelerinden, müracaat süresi sona eren projelerin dışında kalanlar için Su Kullanım Hakkı Anlaşması yapmak üzere DSİ’ye müracaat edilir.

             Müracaatla birlikte istenen belgelere ilave olarak Ek-3A formatında hazırlanmış fizibilite raporu ile formatı ve her yıl tutarı DSİ tarafından belirlenip ilan edilen, müracaat tarihinden itibaren en az bir yıl süreli geçici teminat mektubu verilir. Tüzel kişiler tarafından geliştirilecek projelerde de ilk başvuru esnasında geçici teminat mektupları verilir. Gerekmesi halinde geçici teminat mektubunun süresinin uzatılması DSİ tarafından istenebilir. Geçici teminat mektupları, bu Yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya yapılan lisans başvurusunun Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle EPDK tarafından reddedilmesi halinde irat kaydedilir. Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi uyarınca yapılacak olan Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı toplantısı sonucunda; en yüksek teklif ile en yüksek ikinci teklifi vermiş olan şirket veya şirketler hariç diğer şirketlerin geçici teminat mektupları, kapalı zarf ile teklif verme toplantısının tamamlanmasının ardından şirket yetkililerine tutanakla geri verilir. Alınan geçici teminat mektupları DSİ tarafından uygun bulunması halinde, birden fazla başvurularda yapılacak olan Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı toplantısı için de geçerli olur.

             Enerji üretimini de ihtiva eden çok maksatlı veya enerji üretimini kapsamayan tek veya çok maksatlı olarak planlanmış projelere, proje kapsamında ortak tesisleri inşa halinde olan ve enerji tesisi ile ilgili kısımlarının DSİ tarafından iki yıl içerisinde tamamlanması öngörülen projeler ile elektrik üretim tesisi yapılmasına engel teşkil etmeyen kısımları tamamlanmış projelere ve DSİ tarafından uygun görülen projelere müracaat edilebilir. Bu durumda, ortak tesislere ilişkin yapılmış harcamalar ile geriye kalan işlerin bedeli toplamından ortaya çıkacak bedel üzerinden enerji payına isabet eden miktar hesaplanarak bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Herhangi bir sebeple ortak tesis inşaatının Şirketin enerji projesi ile eş zamanlı olarak tamamlanamaması durumunda Şirket, DSİ'den herhangi bir sebeple tazminat ve hak talebinde bulunamaz. DSİ Genel Müdürlüğüne ödenecek olan enerji hissesi katılım payının hesabında esas alınacak ortak tesis bedeli, TEFE ile su kullanım anlaşmasının yapıldığı tarihe getirilmiş olan ihaleye esas ilk keşif bedelinde artış olması durumunda, bu bedel ihaleye esas ilk keşif bedelinde en fazla % 30 artış yapılarak hesaplanır. Proje ile ilgili kamulaştırmalar için yapılmış ve yapılacak olan ödemelerin TEFE ile su kullanım anlaşması tarihine getirilmiş bedelinin enerji hissesine düşen miktarının tamamı şirket tarafından ödenir.

             Herhangi bir sebeple ortak tesis inşaatının Şirketin enerji projesi ile eş zamanlı olarak tamamlanamaması durumunda Şirket DSİ’den her hangi bir sebeple tazminat ve hak talebinde bulunamaz.

             DSİ ve/veya EİE tarafından kesin projesi veya planlaması hazırlanmış olan çok maksatlı olarak planlanmış mutasavver projeler kapsamında hidroelektrik enerji üretim tesisi kurulmasının talep edilmesi halinde ortak tesisin tamamı şirket tarafından DSİ’nin teknik kontrollüğünde ve DSİ ile şirket arasında yapılacak bir protokol çerçevesinde geliştirilir ve inşa edilir. Bu durumda şirket, bu Yönetmelik kapsamındaki sürelerden, Ek-2 de belirtilen bedelden ve Ek-5 deki Taahhütname’den muaf tutulur ve DSİ’den ortak tesis yatırımı ile ilgili katılım payı talep edemez. Bu Yönetmelik hükümleri ve bu hükümlere göre tanzim edilmiş anlaşma ve taahhütlerin uygulanmasında DSİ tarafından belirlenen ve ilan edilen hizmet maksatları esas alınır. Şirketin kuruluşu ile ilgili Ticaret Sicil Gazetesi, irtibat adresi, imza sirküleri ve yetki belgelerinin noter tasdikli örnekleri de müracaat dilekçesine eklenir.

             DSİ tarafından geliştirilerek işletmeye alınmış enerji maksadı olmayan depolamalı veya depolamasız tesislerden yararlanarak enerji üretmek gayesiyle Su Kullanım Hakkı Anlaşması yapmak üzere DSİ’ye müracaat edilebilir.

             Tüzel kişiler tarafından geliştirilecek ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi kapsamında yer almamış projeler için de müracaat edilebilir. Ancak, bu projelerin DSİ ve/veya EİE tarafından üzerinde çalışılan fakat rapora bağlanmamış projeler ile çakışması durumunda DSİ ve/veya EİE çalışmalarının tamamlanmasına kadar müracaat kabul edilmez.

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 8 – DSİ ve/veya EİE tarafından geliştirilen projelere müracaat olması halinde, şirketler Ek-3A da belirtilen esaslar dahilinde hazırlayacakları fizibilite raporlarını DSİ’ye teslim ederler. Fizibilite ve/veya kesin projesi hazır olan projelerde; DSİ tarafından gerekli görülmesi durumunda, fizibilite raporu istenir. Fizibilite raporları incelendikten sonra fizibilitesi uygun bulunanlar arasından Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı toplantısında Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalamaya hak kazanan şirkete, Ek-3 te belirtilen format doğrultusunda detaylı/güncellenmiş fizibilite raporu hazırlaması için doksan günü geçmeyecek bir süre için fizibilite raporu teslim tarihi verilir. Şirket, projenin bulunduğu havzada mevcut, inşa halinde ve mutasavver projeler ile havzadaki mevcut ve gelecekteki bütün ihtiyaçları, menba developmanı ve mansap su haklarını göz önünde bulundurarak son yılları da kapsayan hidrolojik verilere göre tadil çalışmalarını yapar. Şirket tarafından hazırlanan fizibilite raporu EİE projesi olması halinde sekiz nüsha, DSİ projesi olması halinde ise beş nüsha olarak hem yazılı hem de CD ortamında DSİ'ye teslim edilir. Hazırlanan fizibilite raporunun ilk sayfasında Ek-7 de verilen formatta Yönetici Bilgilendirme Formu yer alır. DSİ ve/veya EİE projeleri dışında geliştirilen yeni projeler için şirket, Ek-4 de belirtilen format doğrultusunda bir ön rapor hazırlayarak DSİ’ye müracaat eder. Hazırlanan ön raporun ilk sayfasında Ek-8 de verilen formatta Yönetici Bilgilendirme Formu yer alır. DSİ, EİE’nin de görüşünü alarak altmış gün içerisinde teklif edilen projenin mevcut, inşa halinde ve mutasavver projeler ile ilişkisi açısından değerlendirmesini yapar, müracaatın uygun görülmesi halinde durumu şirkete bildirir ve 7 nci maddede belirtilen işlemlerin gerçekleştirilmesinden sonra, şirketden/şirketlerden Ek-3’de belirtilen esaslar dahilinde fizibilite raporu hazırlanmasını ister. Projeye birden fazla müracaat olması halinde DSİ tarafından doksan günü geçmemek üzere şirketlere aynı fizibilite raporu teslim tarihi verilir ve bütün fizibilite raporları aynı tarihte teslim alınır. Şirket veya şirketler, projenin bulunduğu havzada mevcut, inşa halinde ve mutasavver projeler ile havzadaki mevcut ve gelecekteki bütün ihtiyaçlar, menba developmanı ve mansap su haklarını gözönünde bulundurularak son yılları da kapsayan hidrolojik verilere göre, belirtilen format doğrultusunda fizibilite raporunu hazırlar ve beş nüsha olarak yazılı ve CD ortamında DSİ'ye teslim eder. DSİ ve/veya EİE projeleri dışında tüzel kişiler tarafından geliştirilen projeler için tüzel kişiler tarafından DSİ’ye müracaatı takiben doksan gün içerisinde fizibilite raporu teslim edilmediği takdirde veya teslim edilen fizibilite raporunun yeterli bulunmaması halinde şirket veya şirketlere durum gerekçeleri ile eş zamanlı ve yazılı olarak bildirilir ve belirtilen süre sonunda proje diğer müracaatlara açılır. Şirket tarafından fizibilite raporu hazırlanma safhasında; havzada mevcut, inşa halinde ve mutasavver projeler ile mansap su haklarına ilişkin konular etüt edilir. Bu konularda DSİ ve/veya EİE’den bilgi talebinde bulunulması halinde, eldeki bilgiler DSİ ve/veya EİE tarafından şirkete temin edilir. Bu kapsamda havzanın özelliğine ve olabilecek gelişmesine bağlı olarak öngörülemeyen ancak ileride oluşabilecek ihtiyaçlar için meteorolojik şartlardan kaynaklanabilecek azalmalar dikkate alınmaksızın yıllık ortalama suyun DSİ’ce belirlenecek oranı şirket tarafından fizibilitede dikkate alınır. Şirket veya şirketler yapılacak fizibilite revizyonu ve fizibilite çalışmalarında, DSİ ve/veya EİE projesi formülasyonuna göre teknik, ekonomik ve çevresel açıdan üstünlüğünün ve yapılabilirliğinin ortaya konulması veya ilave hidrolojik değerler ile yapılan hesaplamalar çerçevesinde proje temel karakteristiklerinde değişiklikler oluşması halinde farklı formülasyon teklifinde bulunabilir. Projelerinde revize yapılması talep edilen ve/veya DSİ ve/veya EİE projesi formülasyonuna göre farklı formülasyon teklifinde bulunan şirket veya şirketlerin teklifleri DSİ ve/veya EİE tarafından kabul edilebilir bulunmayan şirket veya şirketlere durum DSİ tarafından gerekçeleri ile birlikte bildirilir. Bu tarihten itibaren şirket doksan gün içerisinde tadil edilmiş fizibilite raporunu DSİ’ye teslim eder. Şirketin ilave süre talep etmesi halinde, bu süre, DSİ ve/veya EİE tarafından proje ile ilgili gerekçelerin uygun bulunması durumunda uzatılabilir. Aksi takdirde bu şirket veya şirketlerin başvurusu reddedilmiş sayılır. DSİ ve/veya EİE projesi için farklı formülasyon teklifinde bulunulduğu halde kabul edilmeyen projelerde, bu Yönetmeliğin yayımına kadar tadil edilmiş fizibilite raporunu teslim etmemiş şirketler için tadil edilmiş fizibilite raporunu teslim süresi bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren başlamış sayılır."

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Değerlendirme sonucunda fizibilite raporu kabul edilebilir bulunmayan şirket veya şirketlere durum gerekçeleri ile birlikte eş zamanlı ve yazılı olarak bildirilir. Aynı projeye birden fazla şirketin başvurması halinde, şirketlerin tamamının fizibilite raporlarının kabul edilmemesi veya projeye tek şirketin başvurması ve fizibilite raporlarının kabul edilmemesi durumunda proje yeniden müracaata açılır."

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Teklif verme toplantısının sonucu şirketten en geç doksan gün içerisinde Ek-3 formatında fizibilite raporunu DSİ’ye sunması istenir. Fizibilite raporunun incelenmesini müteakip durum; on beş işgünü içerisinde lisans başvurusu yapması için şirkete ve EPDK’ya bildirilir."

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2 Hizmet Bedelleri kısmının dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Yukarıda belirtilen hizmet bedellerinden kesin projesi, planlaması, master planı, ön incelemesi veya ilk etüdü DSİ ve/veya EİE tarafından hazırlanan projeler için alınacak bedellerin %1'i DSİ’ye ilk başvuruda verilecek Ek-5 deki Taahhütname çerçevesinde şirket tarafından DSİ ve/veya EİE'ye ödenir. Hesaplanan bu bedel; Onbeşbin YTL’nin altında bir değer ise Onbeşbin YTL olan alt sınır bedelini, yüz bin YTL üzerinde bir değer ise, şirket bu Yönetmeliğin yayımlandığı yıl için yüz bin YTL olan üst sınır bedelini öder. Herhangi bir sebeple Su Kullanım Hakkı Anlaşması yapılmadığı takdirde bu bedel şirkete iade edilmez. Alt sınır ve üst sınır bedelleri her yılın ocak ayında bir önceki yılın ocak ayına göre yıllık ÜFE katsayısı ile güncellenir."

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1 Hidroelektrik Enerji Üretim Tesisinin Su Kullanımı Hakkı ve İşletme Esaslarına İlişkin Anlaşma kısmının 38/A maddesinde ve Ek-6 Teklif Mektubu Taslağı kısmında yer alan "kilowat/saat" ibaresi "kilowatsaat" olarak, "kW/h" ibaresi de "kWh" olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3 Hidroelektrik Enerji Üretim Tesisleri Fizibilite Raporunda Yer Alacak Ana Başlıklar kısmının BÖLÜM -1.ÖZET başlığı, alt başlıkları ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "BÖLÜM –1. ÖZET

             1.1. Yönetici Bilgilendirme Formu (Ek-7)

             1.2. Projenin yeri

             1.3. Projenin havzadaki diğer tesislerle ilişkisini gösterir şematik plan

             1.4. Teklif edilen tesisler

             1.5. Proje Karakteristikleri"

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin Ek-4 Şirket Tarafından Geliştirilen Yeni Projeler İçin Hazırlanacak Ön Raporda Yer Alacak Ana Başlıklar kısmının 1- PROJENİN TANIMI başlığı alt başlıkları ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "1- PROJENİN TANIMI

             1.1 Yönetici Bilgilendirme Formu (Ek-8)

             1.2 Projenin havzadaki diğer tesislerle ilişkisini gösterir şematik plan

             1.3 Tesisin Yeri

             1.4 Hidrolojik Özellikler

             1.5 Jeolojik Özellikler

             1.6 Tesisin Karakteristikleri"

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3 ve Ek-4 kısmının altına aşağıdaki NOT eklenmiştir.

             "NOT: Projenin temel öğelerinin gösterildiği 1/25000 ölçekli genel vaziyet planı ve projenin tüm karakteristik öğelerinin gösterildiği 1/1000-1/5000 ölçekli vaziyet planları ulusal koordinat sistemine uygun olarak hazırlanıp Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) uygun olarak sayısal ortamda İdareye verilecektir. Bu kapsamda;

             1) Proje süresince kullanılan her türlü basılı harita taranıp ulusal koordinat sistemine göre koordinatlandırılarak GeoTIFF formatında,

             2) Proje kapsamında önerilen regülatör, iletim hattı, santral ve benzeri projenin temel öğelerinin gösterildiği 1/25000 ölçekli vaziyet planı ile projenin tüm karakteristik öğelerinin gösterildiği 1/1000-1/5000 ölçekli vaziyet planı ulusal koordinat sisteminde vektörel olarak hazırlanıp, CBS’ye uygun olarak "Shapefile" formatında,

             3) Proje kapsamında geliştirilen tesislere ait mimari ve detay çizimleri, tesis planları, kesitler, röleveler ve benzeri CAD tabanlı çizimler, dwg/dxf formatında,

             4) Proje kapsamında hazırlanan raporlar (*.doc) formatında, tablolar ve yapılan teknik hesaplamalar ise üretildiği yazılımın formatında ve (*.txt veya *.xls) formatında,

             sayısal olarak İdareye teslim edilecektir."

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3 ten sonra gelmek üzere ekteki Ek-3A ve Ek-6 dan sonra gelmek üzere de ekteki Ek-7 ve Ek-8 eklenmiştir.

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir.

             "GEÇİCİ MADDE 8 – Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde DSİ tarafından fizibilite raporu teslimi için tebligat yapılmamış projelerde, şirketlerden Ek-3A formatında fizibilite raporu hazırlaması istenir ve otuz gün süre verilir."

             MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

 

 

EK-3A

DSİ/EİE PROJELERİNDE İSTENECEK FİZİBİLİTE RAPORUNDA YER ALACAK ANA BAŞLIKLAR

             BÖLÜM – 1. ÖZET

             1.1. Yönetici Bilgilendirme Formu (Ek-7)

             1.2. Projenin yeri

             1.3. Projenin havzadaki diğer tesislerle ilişkisini gösterir şematik plan

             1.4. Teklif edilen tesisler

             1.5. Proje Karakteristikleri

             BÖLÜM – 2. PROJE SAHASININ GENEL TANITILMASI

             BÖLÜM – 3. GELİŞME PLANI

             3.1. Mevcut ve mutasavver tesisler

             3.3. Teklif edilen tesisler

             BÖLÜM – 4. İKLİM VE SU KAYNAKLARI

             4.1. İklim (Meteorolojik durum, yağışlar, sıcaklık, buharlaşma)

             4.2. Su Kaynakları-Su temini (Yılların ortalaması özet tablo ve grafik olarak)

             4.3. Sulardan Yararlanma Şekilleri ve Su Hakları

             4.4. Su ihtiyacı (Sulama, enerji, içme-kullanma ve endüstri suyu, diğer su ihtiyaçları)

             4.5. Dönen sular

             4.6. İşletme çalışmaları (özet tablo)

             BÖLÜM – 5. JEOLOJİK DURUM (GENEL)

             BÖLÜM – 6. KURULACAK TESİSLER (GENEL)

             BÖLÜM – 7. ÇEVRESEL ETKİLER (GENEL)

             BÖLÜM – 8. TESİS MALİYETİ (GENEL-Özet tablo)

             BÖLÜM – 9. EKONOMİK ANALİZ

             9.1. Yıllık Faydalar (sulama, taşkın, enerji ve diğer faydalar) (Özet tablo)

             9.2. Yıllık Giderler (faiz-amortisman, işletme ve bakım ve yenileme giderleri) (Özet tablo)

             9.3. Gelir/Gider oranı

             9.4 İç Kârlılık Oranı

             BÖLÜM -10. ÇOK MAKSATLI PROJELER İÇİN MALİYET TAKSİMİ (GEREKTİĞİNDE)

             BÖLÜM -11. ALTERNATİF ÇÖZÜMLER

             11.1 Depolama Tesisleri İle İlgili Alternatifler

             11.2 Enerji Tesisleri İle İlgili Alternatifler

 

 

EK - 7

YÖNETİCİ BİLGİLENDİRME FORMU

(Fizibilite Raporu İçin)

      S.NO      AÇIKLAMALAR

             1 Proje Adı                                                                      :       

             2 Şirket Adı                                                                     :       

             3 Şirket Adresi                                                                :       

             4 Şirket Telefon/Faks No.                                               :       

             5 Şirket e-mail adresi                                                       :       

             6 1/25.000’lik Harita Adları                                            :       

             7 Regülatör 6o UTM Koordinatları                                :       

             8 Santral 6o UTM Koordinatları                                    :       

             9 İli                                                                                  :       

             10 İlçesi                                                                           :       

             11 Havza Adı                                                                  :       

             12 DSİ Bölgesi                                                                :       

             13 Akarsu Adı / Ana Kol Adı                                         :       

             14 Kullanılan AGİ No                                                    :       

             15 Drenaj Alanı (km2)                                                    :       

             16 Ortalama Debi (m3/sn)                                              :       

             17 Ort. Yıllık Toplam Akım (hm3)                                :       

             18 Q25 Taşkın Debisi (m3/sn)                                       :       

             19 Q100 Taşkın Debisi (m3/sn)                                     :       

             20 Q….. Baraj Dolusavak Dizayn Debisi (m3/sn)         :       

             21 Baraj / Regülatör Tipi                                                :       

             22 Kret Kotu (m)                                                            :       

             23 Maksimum Su Kotu (m)                                            :       

             24 Minimum Su Kotu (m)                                              :       

             25 Talveg Kotu (m)                                                        :       

             26 Santral Kuyruksuyu Kotu (m)                                  :       

             27 İletim Yapısı Tipi                                                      :       

             28 İletim Yapısı Uzunluğu (m)                                       :       

             29 İletim Yapısı Eğimi (j)                                                :       

             30 Cebri Boru Çapı (m)                                                  :       

             31 Cebri Boru Boyu (m)                                                 :       

             32 Cebri Boru Et Kalınlığı (mm)                                     :       

             33 Türbin Tipi                                                                :       

             34 Ünite Adedi                                                               :       

             35 Bara Gerilimi (kV)                                                     :       

             36 Enerji Nakil Hattı Kesiti                                            :       

             37 Enerji Nakil Hattı Uzunluğu (km)                             :       

             38 Brüt Düşü (m)                                                           :       

             39 Net Düşü (m)                                                             :       

             40 Proje Debisi (m3/sn)                                                  :       

             41 Kurulu Güç (MW)                                                     :       

             42 Firm Güç (MW)                                                                

             43 Firm Enerji (GWh)                                                     :       

             44 Seconder Enerji (GWh)                                              :       

             45 Toplam Enerji (GWh)                                                :       

             46 Yatırım Bedeli (YTL)                                                 :       

             47 Yıllık Gelir (YTL)                                                      :       

             48 Yıllık Gider (YTL)                                                     :       

             49 Net Fayda (YTL)                                                       :       

             50 Rantabilite (B/C)                                                        :       

             51 İnşaat Süresi (Yıl)                                                      :       

             52 $ Kuru (YTL)                                                            :

 

             Not: Bu tablo rapor tesliminde excel dosyası olarak                                                    İmza

             CD ile birlikte verilecektir.                                                                        Şirket Yetkilisi Adı Soyadı

                                                                                                                                          Şirket Kaşesi

 

 

 

EK- 8

YÖNETİCİ BİLGİLENDİRME FORMU

(Başvuru Raporu İçin)

 

             S.NO         AÇIKLAMALAR                 

             1 Proje Adı                                             : 

             2 Şirket Adı                                            : 

             3 Şirket Adresi                                       : 

             4 Şirket Telefon/Faks No.                      : 

             5 Şirket e-mail adresi                              : 

             6 1/25.000’lik Harita Adları                   : 

             7 İli                                                         : 

             8 İlçesi                                                    : 

             9 Havza Adı                                           : 

             10 DSİ Bölgesi                                       : 

             11 Akarsu Adı / Ana Kol Adı                : 

             12 Kullanılan AGİ No                           : 

             13 Baraj / Regülatör Tipi                       : 

             14 Maksimum Su Kotu (m)                   : 

             15 Talveg Kotu (m)                               : 

             16 Santral Kuyruksuyu Kotu (m)         : 

             17 İletim Yapısı Tipi                             : 

             18 İletim Yapısı Uzunluğu (m)              : 

             19 Brüt Düşü (m)                                  : 

             20 Proje Debisi (m3/sn)                         : 

             21 Kurulu Güç (MW)                            : 

             22 Firm Enerji (GWh)                            : 

             23 Seconder Enerji (GWh)                     : 

             24 Toplam Enerji (GWh)                       : 

 

                                                                                                                                                  İmza

                                                                                                                               Şirket Yetkilisi Adı Soyadı

                                                                                                                                          Şirket Kaşesi

 

 

 

Merkez
Kuleli Sokak No:87 Daire:2, 06700 G.O.P./ANKARA

Tel: +(90) 312 436 95 98 - Faks: +(90) 312 436 95 98

Elektronik posta: ressiad@ressiad.org.tr