Yönetim Mevzuat Tüzük İletişim   20.01.2018

AK Enerji
AKÖZ Grubu
BAYINDIR Holding
BEREKET ENERJİ
BİLGİN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG
BOREAS ENERJİ
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim A.Ş.
ÇALDERE
ÇİMTAŞ ÇELİK İMALAT MONTAJ ve TESİS A.Ş.
Das Mühendislik ve Enerji Yatırımları A.Ş.
ENİMEKS
Epuron GmbH
ERKO Şirketler Grubu
GALKON
GÜNGÖR ELEKTRİK
GÜRİŞ İnşaat ve Mühendislik A.Ş.
HAREKET Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.
HEXAGON Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.
HİDRO DİZAYN
KARESİ ENERJİ A.Ş.
LNG Process A.Ş.
MASTER DANIŞMANLIK MÜMESSİLLİK VE TİCARET  A.Ş.
OZG Enerji İnşat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.
PERFECT WIND
RES ANATOLIA
SANKO ENERJİ
SOYAK Holding
TÜRKERLER İnşaat
USLUEL A.Ş.
Vestas Türkiye
YENİGÜN İnşaat
YILDIRIM GRUP
ZORLU Holding
© 2005 RESSİAD
 
Duyurular
EPDK tarafından görüş toplanmak üzere, "Elektrik Piyasası Talep Tahmini Yönetmeliği" yayınlandı! 24.10.2005

Elektrik Piyasası Talep Tahmini Yönetmeliği

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

            Amaç

 

            Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında üretim kapasite projeksiyonu ve dağıtım şirketlerinin yatırım planı ile dağıtım sistemi on yıllık gelişim raporu hazırlamalarına esas teşkil eden talep tahminlerinin oluşturulmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

 

            Kapsam

 

            Madde 2- Bu Yönetmelik; dağıtım şirketleri tarafından talep tahmini yönteminin belirlenmesi, talep tahminlerinin değerlendirilmesi, güncellenmesi ve onaylanmasında izlenecek usul ve esasları kapsar.

 

            Hukuki dayanak

 

            Madde 3- Bu Yönetmelik, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

 

            Tanımlar ve kısaltmalar

 

            Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

1.      Kanun: 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu,

2.      Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

3.      Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

4.      Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanını,

5.      TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,

6.      Dağıtım şirketi: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel kişiyi,

7.      Dağıtım bölgesi: Bir dağıtım şirketinin lisansında tanımlanan bölgeyi,

8.      Talep tahmini: Çeşitli ekonometrik yöntemler ve bu yöntemlerin gerektirdiği modeller kullanılarak belli bir zaman dilimi için farklı senaryolar çerçevesinde geleceğe dönük olarak hazırlanan elektrik enerjisi tüketim öngörülerini,

9.      Talep tahmin modeli: Talep tahmini çerçevesinde matematiksel yöntemler kullanılarak ön kabullere dayalı olarak gerçeğe yapılacak yakınsamayı,

ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Talep Tahmini Esasları, Dönemleri, Yöntemin Belirlenmesi ve Veri Seti

 

Talep tahmini esasları

 

            Madde 5- Dağıtım şirketi, dağıtım bölgesine ilişkin talep tahminlerini ekonometri, istatistik, ekonomi, işletme ve mühendislik bilim dalları kapsamında genel kabul görmüş yöntemlerin bir ya da birkaçına göre TEİAŞ ile koordineli olarak yapar veya yaptırır.

 

            Talep tahminlerinin gerçek veya tüzel kişilere yaptırılması, dağıtım şirketinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

 

Talep tahmini dönemleri ve senaryoları

 

            Madde 6- Talep tahminleri, kısa, orta ve uzun dönemde olmak üzere; düşük, baz ve yüksek tüketim senaryoları temelinde hazırlanır. Kısa dönem talep tahmini 1 yıllık süreyi, orta dönem talep tahmini 5 yıllık süreyi ve uzun dönem talep tahmini 10 yıllık süreyi kapsar. TEİAŞ tarafından hazırlanan üretim kapasite projeksiyonunda ve dağıtım şirketi tarafından hazırlanan yatırım planı ve dağıtım sistemi on yıllık gelişim raporunda baz senaryo esas alınır.

 

Yöntemin belirlenmesi

 

Madde 7- Talep tahmin yöntemi belirlenirken, dağıtım bölgesinin geçmiş ve mevcut elektrik enerjisi arz/talep dengesinin iyi tanımlanmış olması, talep tahmini yapılan dağıtım bölgesinin sosyo-ekonomik yapısı ve buna bağlı olarak oluşan yük dağılımı ile uyumlu olunması ve maksimum sistem verimliliğinin sağlanması unsurlarının dikkate alınması esastır.

 

Talep tahminine esas veri seti

 

Madde 8- Talep tahmini yönteminde; ekonomik, sosyal, coğrafi, iklimsel veriler ve tahmin edilmeye çalışılan değişkenin geçmiş değerleri ile talep tahmin yöntemi uyarınca oluşturulacak model çerçevesinde ihtiyaç duyulacak tüm bölgesel veriler; bir veri seti oluşturacak şekilde ve talep tahmin sonucunu etkilediği bilimsel ve mantıksal yaklaşımlarla gerekçelendirilmek koşuluyla kullanılabilir.

 

Talep tahmininde, resmi kurum ve kuruluşlar tarafından yayımlanmış veriler ile dağıtım şirketinin kendi bölgesine ilişkin kayıt altına aldığı veriler göz önünde bulundurulur.

 

Talep tahmininde kullanılacak veri setine ilişkin gözlem sayısının, seçilecek yöntem ve oluşturulacak model çerçevesinde yeterli sayıda olması esastır. Kullanılacak veri seti, yapılacak istatistiksel testler sonucunda elde edilen sonuçlara göre uygulanacak dönüşümlerle, talep tahmin modelinde kullanılmaya uygun hale getirilir.

 

Veri setinin bir kopyası bilgisayar ortamında hazırlanan Talep Tahmin Raporunun eki olarak TEİAŞ’a sunulur.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

İlkeler, Modelin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması

 

Talep tahmininde gözetilecek ilkeler

 

Madde 9- Talep tahminine esas teşkil edecek modelin oluşturulması aşamasında söz konusu modelin;

a)    Matematiksel formunun değişkenler arasındaki ilişkiyi yansıtması,

b)   Kullanılan açıklayıcı değişken veya değişkenler ile tahmin edilecek değişken veya değişkenler arasında ekonomik olarak anlamlı bir ilişkiyi barındırması,

c)    Belirlilik katsayılarının açıklama gücü açısından yüksekliği,

d)   Tasarımının basit ve anlaşılabilir olması,

e)    Ekonomi ve ekonometri teorisiyle tutarlılık sergilemesi,

f)     Geriye dönük olarak çalıştırılması durumunda tahmin edilmeye çalışılan değişken veya değişkenlere ilişkin elde edilen tahminlerle, bu değişken veya değişkenlerin gerçek değerlerinin uyum göstermesi,

ilkeleri gözetilir.

 

Talep tahminine esas teşkil edecek modelin değerlendirilmesi ve doğrulanması

 

Madde 10- Talep tahminine esas teşkil edecek modelin oluşturulmasını takiben modelin;

a)    Bir bütün olarak istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığına,

b)   Çalıştırılması sonucu tahmin edilen açıklayıcı değişken/değişkenlere ait parametre/parametrelerin istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığına,

c)    Yapısal açıdan süreklilik arz edip etmediğine,

d)   Çoklu doğrusallık, değişen varyans ve ardışık bağımlılık sergileyip sergilemediğine,

e)    Gereğinden az veya fazla değişken kullanılıp kullanılmadığına,

ilişkin ekonometri ve istatistik literatüründe genel kabul görmüş testler ile, seçilen farklı yöntemler çerçevesinde oluşturulan modelin uygunluğuna yönelik gerek duyulan tüm testler yapılarak, bu testler sonucunda gerekli görülen tüm düzeltme ve değişiklikler yapılır.

 

Uygulanacak testlerde güven aralığı olarak yüzde 5 (beş) seçilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Talep Tahmininin Sonuçları, Raporlanması ve Yayımlanması

 

Tahmin sonuçları

           

            Madde 11- Talep tahmini sonuçlarında, Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği kapsamında istenen talep verilerinin yanısıra;

a)    Her bir dağıtım bölgesi için geçmiş tüketim ile gelecekteki elektrik enerjisi talep tahminlerinin, abone grupları ve sektörel bazda ayrı ayrı puant yük değerleri ve bu değerlerin toplamına,

b)   Her bir dağıtım bölgesi için, iletim ve dağıtım trafo merkezlerindeki kurulu güç ve çekilen maksimum güç ve yıllık tüketim eğrilerine,

c)    Bölgedeki tüketici sayıları ve bunların değişim eğilimi ile ilgili tahminlere,

d)   Bölgedeki tüketicilerin elektrik enerjisi talebinde oluşabilecek artışlara,

e)    Yıllık olarak alınan ve satılan aktif ve reaktif enerji, kayıp kaçak miktarı ve oranlarına,

f)     Aylık bazda her bağlantı noktası (5 MVA üzeri) ve dış enterkoneksiyon noktası için tahmini enerji tüketimi ve gelecekte maksimum ve minimum talep tahminlerine (aktif ve reaktif),

            ilişkin bilgilere yer verilir.

 

Talep Tahmin Raporu

 

Madde 12- Sunulacak Talep Tahmin Raporunda, talep tahmin modeline ilişkin varsayımlar, matematiksel ve ekonometrik kuramsal çerçeve, verilerin genel değerlendirilmesi ve gerekçelendirilmesi, parametrelerin tahmin edilmesi, testlerin yapılması, gerekli değişiklik ve düzeltmelerin eklenmesi, alternatif modellerin oluşturulması, alternatifler arasında yapılan seçimlerin dayandırıldığı kriterler, talep tahmin modeli kullanılarak tahmin edilen değişken/değişkenlerin geçmişe ilişkin gerçekleşmeleriyle model sonucu ulaşılan değerlerin karşılaştırılması, geleceğe yönelik farklı senaryolar kapsamında yapılan tahminler ve dağıtım bölgesi ile model ya da modellere ilişkin genel yorum ve değerlendirmeler ayrıntısıyla yer alır.

 

Dağıtım şirketi tarafından TEİAŞ’a verilmesi gereken Talep Tahmin Raporunun formatı TEİAŞ tarafından belirlenir.

 

Talep tahmininin yapılması

 

Madde 13- Dağıtım bölgelerindeki perakende ve toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilerin, serbest tüketicilerin ve dağıtım sistemine bağlı üretim, otoprodüktör ve otoprodüktör grubu lisansı sahibi tüzel kişilerin talep tahmini yapılabilmesi için gerekli olanlarla sınırlı olmak üzere talep edilen verileri dağıtım şirketlerine vermeleri zorunludur.

 

Dağıtım şirketleri, her yılın 31 Mayıs tarihine kadar TEİAŞ tarafından belirlenen formata uygun Talep Tahmin Raporunu TEİAŞ’a yazılı olarak bildirir.

 

TEİAŞ, dağıtım bölgelerine ilişkin talep tahminlerini yirmi gün içerisinde inceler ve gerekli olması halinde tahmin sonuçlarını tekrar gözden geçirilmek üzere ilgili dağıtım şirketine geri gönderebilir. Dağıtım şirketleri, TEİAŞ’ın görüşlerini dikkate alarak yirmi gün içerisinde talep tahmini çalışmasını yeniler ve yeni talep tahminlerini TEİAŞ’a gönderir.

 

TEİAŞ, iletim sistemine doğrudan bağlı tüketicilere ait talep tahminlerini, dağıtım şirketlerinden gelen tahmin sonuçları ile birleştirir. TEİAŞ tarafından sonuçlandırılan talep tahminleri, kullanılan yöntem ve veri setleri ile birlikte 31 Temmuz tarihine kadar, onaylanmak üzere Kuruma sunulur. Kurul, TEİAŞ tarafından sunulan talep tahminlerini uygun bulması halinde onaylar veya revize edilmesine karar verebilir. Kurum, talep tahminlerinin Kurula sunulmasından önce TEİAŞ ve dağıtım şirketlerinden talep tahminine ilişkin ilave görüş ya da bu Yönetmeliğe uygun olmayan hususlarda talep tahmininde değişiklik yapılmasını talep edebilir.

 

            Talep tahminlerinin yayımlanması

           

            Madde 14- Talep tahminleri, Kurul onayını müteakip Kurumun ve TEİAŞ’ın internet sayfasında yayımlanır. Dağıtım şirketleri, faaliyette bulundukları dağıtım bölgesine ilişkin talep tahminlerini kendi internet sayfasında yayımlar.

 

Tahmin sonuçlarının güncellenmesi

 

Madde 15- Talep tahmini ile gerçekleşen elektrik enerjisi tüketimi arasında yıllık olarak % 3’ten daha büyük bir fark olması durumunda, dağıtım şirketi, veri setinde yer alan değerleri güncelleyerek yeni talep tahminini belirler.

 

İki yıl üst üste talep tahmini ile gerçekleşen elektrik enerjisi tüketimi arasında yıllık olarak % 3’ten daha büyük bir fark olması durumunda, dağıtım şirketi talep tahmini yöntemini gözden geçirmesi hususunda Kurum tarafından uyarılır.

 

Yürürlük

 

Madde 16- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

            Madde 17- Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

 

Merkez
Kuleli Sokak No:87 Daire:2, 06700 G.O.P./ANKARA

Tel: +(90) 312 436 95 98 - Faks: +(90) 312 436 95 98

Elektronik posta: ressiad@ressiad.org.tr