Yönetim Mevzuat Tüzük İletişim   20.01.2018

AK Enerji
AKÖZ Grubu
BAYINDIR Holding
BEREKET ENERJİ
BİLGİN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG
BOREAS ENERJİ
Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim A.Ş.
ÇALDERE
ÇİMTAŞ ÇELİK İMALAT MONTAJ ve TESİS A.Ş.
Das Mühendislik ve Enerji Yatırımları A.Ş.
ENİMEKS
Epuron GmbH
ERKO Şirketler Grubu
GALKON
GÜNGÖR ELEKTRİK
GÜRİŞ İnşaat ve Mühendislik A.Ş.
HAREKET Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.
HEXAGON Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.
HİDRO DİZAYN
KARESİ ENERJİ A.Ş.
LNG Process A.Ş.
MASTER DANIŞMANLIK MÜMESSİLLİK VE TİCARET A.Ş.
OZG Enerji İnşat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.
PERFECT WIND
RES ANATOLIA
SANKO ENERJİ
SOYAK Holding
TÜRKERLER İnşaat
USLUEL A.Ş.
Vestas Türkiye
YENİGÜN İnşaat
YILDIRIM GRUP
ZORLU Holding
© 2005 RESSİAD
 
Duyurular
Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunacak Tüzel Kişilere Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı 02.08.2005
 

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunacak Tüzel Kişilere

Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisinin iç piyasada ve uluslararası piyasalarda alım satımında kaynak türünün belirlenmesi ve takibi için üretim lisansı sahibi tüzel kişilere verilecek belgeye ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik; yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapan üretim lisansı sahibi tüzel kişileri kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

  1. Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

  2. Hibrid tesis: En az biri yenilenebilir enerji kaynaklarından olmak üzere iki veya daha fazla enerji kaynağını kullanarak elektrik enerjisi üreten tesisi,

  3. Yenilenebilir enerji kaynakları: Hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, biyogaz, dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynaklarını,

  4. Yenilenebilir enerji kaynak belgesi (YEK Belgesi): Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisinin iç piyasada ve uluslararası piyasalarda alım satımında kaynak türünün belirlenmesi ve takibi için üretim lisansı sahibi tüzel kişiye Kurum tarafından verilen belgeyi,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Esasları

YEK Belgesi

Madde 5 — Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretmek üzere üretim lisansı alan tüzel kişilere, talep edilmesi durumunda, Kurum tarafından YEK Belgesi verilir.

YEK Belgesinde temel olarak;

  1. Elektrik enerjisi üretiminde kullanılan enerji kaynağına veya kaynaklarına,

  2. Üretim yerine,

  3. Üretimin yapıldığı döneme,

  4. Üretilen elektrik enerjisi miktarına,

ilişkin bilgiler yer alır.

YEK Belgesi başvurusu

Madde 6 — Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi yapan üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, belirli bir dönemde ürettikleri elektrik enerjisi için YEK Belgesi almak amacıyla, aşağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma yazılı başvuruda bulunur:

  1. Lisans numarası,

  2. Tüzel kişinin adresi, telefon ve faks numarası ile e-posta adresini içeren iletişim bilgileri,

  3. Tesis adresi,

  4. Kaynak veya kaynakların türü,

  5. YEK Belgesine esas üretim dönemi,

  6. YEK Belgesine esas üretim döneminde yapılan elektrik enerjisi üretimi,

  7. Hibrid tesisler için yapılan başvurularda yenilenebilir enerji kaynaklarından yapılan elektrik enerjisi üretim miktarı,

  8. İşletmeye geçiş tarihi.

YEK Belgesine esas üretim dönemi, dönem başındaki ayın birinci günü ile başlar ve dönem sonundaki ayın son günü itibarıyla sona erer Bu Yönetmeliğin yayımından sonra işletmeye geçen üretim tesislerinin ilk endeks tespit protokol tarihleri YEK Belgesine esas üretim dönemi başlangıç tarihi olarak kabul edilebilir.

Başvurunun incelenmesi

Madde 7 — Kurum tarafından başvuru sırasında sunulan bilgilerin doğruluğu kontrol edilerek gerekmesi halinde ek bilgi ve belge talep edilebilir ve/veya başvuru sahibi tüzel kişi görüşmeye çağırabilir. YEK Belgesine esas dönemde üretilen elektrik enerjisine ilişkin tereddüt hasıl olması durumunda, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’nden bilgi talep edilmek suretiyle, inceleme sonuçlandırılır.

YEK Belgesinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar

Madde 8 — YEK Belgesi başvuruları incelemeye alındığı tarihten itibaren 30 işgünü içerisinde Kurum tarafından sonuçlandırılır.

YEK Belgesinin geçerlilik süresi 1 yıldır.

Geçerlilik süresi sona ermeden, aynı üretim tesisi için aynı döneme ilişkin olarak, yeni bir YEK Belgesi verilmez.

Hibrid tesislere ilişkin YEK Belgesi, yalnızca yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisi için düzenlenir.

 

 

Yaptırımlar ve yaptırımların uygulanmasındaki usul

Madde 9 — YEK Belgesi talebine ilişkin olarak Kuruma yanlış veya yanıltıcı bilgi ve/veya belge verildiğinin/düzenlendiğinin tespit edilmesi durumunda, YEK Belgesi iptal edilir. Bu durumdaki üretim tesisi için takip eden 2 yıl süreyle YEK Belgesi verilmez.

YEK Belgesi iptal edilmeden önce lisans sahibi tüzel kişiye Kurum tarafından yazılı bildirimde bulunulur ve bildirim tarihi takip eden onbeş gün içerisinde itirazda bulunulmaması halinde YEK Belgesi iptal edilir.

YEK Belgesi iptaline ilişkin itirazların incelemeye alınabilmesi için, itiraz süresi içerisinde başvuru yapılması ve gerekçelerin belgelenmesi esastır.

Diğer hususlar

Madde 10 —

  1. Kurum, YEK Belgesinin verilmesinden sonra üretim lisansı sahibi tüzel kişiden gerçekleştirilen elektrik enerjisi üretimi hakkında bilgi talep edebilir veya yerinde inceleme yapabilir.

  2. YEK Belgesi verilen tüzel kişilerin listesi, YEK Belgesi bazında üretim miktarları, üretim yapılan dönem ile iptal edilen YEK Belgelerine ilişkin bilgiler Kurum internet sayfasında duyurulur.

  3. YEK Belgesinin düzenlenmesi için herhangi bir bedel talep edilmez.

Geçici Madde 1— İşletmedeyken lisans verilen üretim tesisleri için üretim dönemi başlangıç ayı lisans alma tarihinden önceki bir tarih olamaz.

Yürürlük

Madde 11 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 — Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

T.C.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

 

YEK BELGESİ

Bu belge, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 5 inci maddesi gereği, …….. A.Ş.’ye aşağıda bilgileri bulunan üretim tesisi için verilmiştir.

 1. Yenilenebilir kaynak türü veya türleri:

  Hidroelektrik

  Dalga

  Akıntı

  Gel-git

         

  Jeotermal

  Biyokütle

  Biyogaz

       

  Rüzgar

  Güneş

     

 2. Üretimin yapıldığı dönem: __/__/20__ --- __/__/20__

 3. Dönem içerisinde yenilenebilir kaynaktan yapılan

  toplam elektrik enerjisi brüt üretimi: …………………………GWh

 4. Üretim tesisi lisans numarası:

 5. Üretim tesisinin adı:

 6. Üretim tesisinin yeri:

 7. Üretim tesisinin kurulu gücü:

 8. Üretim tesisinin ticari işletmeye geçiş tarihi:

 9. Üretim tesisi ortalama yıllık üretim miktarı:...................................GWh

 10. Sisteme bağlantı noktası ve gerilim seviyesi:

İletişim Bilgileri:

Tüzel kişiliğin adı:

Adres:

Tel:

Faks:

E-posta:

Bu belge __/__/20__ ile __/__/20__ tarihleri arasında geçerlidir.

 

Merkez
Kuleli Sokak No:87 Daire:2, 06700 G.O.P./ANKARA

Tel: +(90) 312 436 95 98 - Faks: +(90) 312 436 95 98

Elektronik posta: ressiad@ressiad.org.tr